Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website (thử nghiệm) Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang

..:: Phần mềm ::..

BGDĐT Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi Điểm b Khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020";

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục    Trung học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và đối tượng sử dụng

1. Thông tư này quy định về bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là bộ tiêu chí).

2. Làm căn cứ để Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là sách).

3. Định hướng cho các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân tham khảo khi biên soạn sách phù hợp với chương trình môn học.

4. Hỗ trợ các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh lựa chọn, sử dụng sách trong quá trình dạy và học. Xem thêm

Số tư liệu: 31/2015/TT/BGDĐT
Ngày ban hành: 14-12-2015
Tệp đính kèm: 31_2015_TT_BGDDT.rar
Tin liên quan
Thông báo số 1047/TB-UBND ngày 26/12/2016 của UBND thị xã Cai Lậy    11/01/2017
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo    11/03/2016
BGDĐT Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông    10/03/2016
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục    10/03/2016

Hình ảnh hoạt động

Videos Videos

Tất cả videos

Liên kết Liên kết