Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website (thử nghiệm) Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang

..:: Phần mềm ::..

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ TRƯỞNG BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Số tư liệu: 6296/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 29-12-2015
Tệp đính kèm: 6296_QD_BGDDT.rar
Tin liên quan
Thông báo số 1047/TB-UBND ngày 26/12/2016 của UBND thị xã Cai Lậy    11/01/2017
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo    11/03/2016
BGDĐT Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông    10/03/2016
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục    10/03/2016

Hình ảnh hoạt động

Videos Videos

Tất cả videos

Liên kết Liên kết